Forskning

Forskning gällande barn och ungdom.

Vilka kan söka och för vad?

Ansökningar från doktorander/post doc/forskare vars arbete är på hög vetenskaplig nivå och gällande barn eller ungdoms psykosociala situation och skolgång.

Frågor och svar

Hur stort stipendiebelopp kan jag söka?

Vi ger doktorandstipendier om 18 000 kr/månad och Post-doc-stipendier om 25 000 kr/månad.

Kan jag som forskare söka forskningsanslag?

Vi delar i första hand ut stipendier till doktorander. Ibland kan vi bevilja forskningsanslag. Projektledaren dokumentera sina meriter genom ett vidimerat cv och institutionens administrative chef/motsvarande, intyga att projektet bedrivs vid den aktuella institutionen.

Vad kan jag som doktorand söka för typ av stöd?

Vi delar ut stipendier vilket är en skattefri gåva till utbildning/studier.

Jag är doktorand och vill söka ert forskningsstipendium. Vilket konto ska jag ange?

Du ska ange ditt eget plusgiro/bankgiro. Finns inget sådant kan du ange ditt bankkontonummer. Det är viktigt att du som söker forskningsstipendium inte anger forskningsinstitutets bankgiro/plusgiro eftersom forskningsstipendierna inte täcker forskningsinstitutionernas s.k. overheadkostnader.

Jag och forskningskollegor vill åka på en konferens. Kan jag söka bidrag för detta?

Vi brukar ytterst sällan ge anslag till konferensresor.

Behöver forskningsstipendium respektive forskningsanslag redovisas?

Vi önskar kortfattad redogörelse för projektets resultat efter slutfört projekt. Redogörelsen görs här på hemsidan via vår ansökningplatform och är obligatorisk.

Ansökningsförfarande

Du ansöker under fliken Ansökningar ovan. Utöver formuläret behövs följande dokument:

  • Forskningsplan
  • Rekommendationsbrev/Vitsord
  • Intyg om institutionstillhörighet
  • Det finns två ansökningsperioder, februari och augusti. Ansökan kan endast göras inom dessa perioder.